Co se v tomto ročníku naučím

V deváté třídě se učím o vývoji českého jazyka a trénuji jazykové rozbory. Umím určit základní i rozvíjející větné členy, umím rozpoznat doplněk. Hravě zvládám určování druhů vedlejších vět, stejně tak si poradím s poměry mezi větami hlavními. Opakuji pravopis a zkouším přípravné testy na přijímačky na střední školu.

Seznam učiva pro 9. třídu

Učivo Popisek
Psaní I / Y v koncovkách podstatných jmen V tomto příspěvku si zopakujeme, jak jednoduše určit I / Y v koncovkách podstatných jmen. Mějte na paměti, že klíčové je přiřadit podstatné jméno ke správnému vzoru. 🙂
Psaní I / Y v koncovkách přídavných jmen Tento příspěvek je zaměřen na psaní I / Y v koncovkách přídavných jmen tvrdých, měkkých a přivlastňovacích. Připomeneme si, jak je od sebe odlišíme a jak určíme správné I / Y.
Shoda přísudku s podmětem Následující příspěvek je zaměřen na psaní I / Y v příčestí minulém. Pamatujte, že důležitý je rod podstatného jména! 🙂
Předpony s-, z-, vz- Zopakujeme si základní pravidla pro psaní předpony s-, z- a vz-. Součástí příspěvku jsou také slova, která vždy píšeme s předponami s- a z- bez ohledu na kontext věty.
Vsuvka Co to je vsuvka a jak ji poznat ve větě? To vše se dozvíte v následujícím příspěvku.
Čárka před spojkou nebo Čárku před nebo někdy píšeme a někdy ne. Jak to poznat odhalí tento příspěvek.
Vedlejší věta doplňková a přísudková Problematické druhy vedlejších vět s vysvětlením a příklady pro pochopení.
Významové poměry vět hlavních Důležité učivo pro žáky 8. tříd. Poměry mezi větami hlavními můžeme odvodit z kontextu, pro méně zdatné přinášíme přehled základních spojek typických pro jednotlivé poměry.
Druhy vedlejších vět Tento příspěvek nabízí přehledný návod, jak jednoduše určovat druhy vedlejších vět. Je třeba se umět správně ptát. Více v samotném článku. :-)
Slovesa fázová a modální Slovesa fázová a modální. Další skupiny sloves pro zvídavé studenty.
Zájmena Příspěvek seznamuje čtenáře s druhy zájmen, které se mohou hodit pro jazykové rozbory.
Větné členy Základní větné členy, rozvíjející větné členy. Jak je správně určit ve větě? Podrobný návod najdete v tomto příspěvku.
Zájmeno jenž Zájmeno jenž a přehledná tabulka s jeho vyskloňovanými tvary.
Podstatná jména označující párové části lidského těla Kdy použít koncovku -ami? Kdy koncovku -ama? Platí jednoduché pravidlo - více v tomto článku.
Zdvojené souhlásky Jako jsou pravidla pro zdvojené souhlásky? Vše potřebné se dočtete v následujícím článku.
Číslovky Číslovky a jejich druhy. Za kterou z nich musíme psát tečku? A jak správně napsat 867? Více v příspěvku.
Spojky podřadicí a souřadicí Které spojky uvozují věty hlavní a které věty vedlejší? Co jsou to vlastně spojky? Seznamte se se slovním druhem číslo 8.
Vyjmenovaná slova Učivo pro 3. třídu, ale občas je potřebujeme zopakovat všichni, nemám pravdu? :-)
Tvoření slov Tvoření slov v češtině má svá pravidla. Pokud jste nebyli dostatečně obeznámeni, tento článek je přímo pro vás.
Je to předložka? Občas se dostaneme do svízelné situace a nejsme si jisti, jestli následující slovní druh je předložka. Víme, že některá slova mohou být podstatným jménem, příslovcem i předložkou zároveň. Pozor, vždy záleží na kontextu a konkrétním užití. Více info v tomto článku.
Druhy přívlastku Zákeřná problematika, která trápí nejen vás, studenty, ale mnohé dospěláky. Pojďme si představit základní druhy přívlastku.
Mluvnické kategorie sloves Přehledný výčet mluvnických kategorií sloves. Naučte se je a stanete se mistry jazykových rozborů! 😎
Psaní BĚ/BJE a VĚ/VJE Proč nechceme objet oběd? Jaká jsou pravidla pro psaní BĚ a BJE?
Psaní MĚ/MNĚ Zapomněli jste, jak se správně píše pomněnka?
Věta jednočlenná, věta dvojčlenná a větný ekvivalent Jak poznám větu jednočlennou? Co definuje větu dvojčlennou? Co je to větný ekvivalent? Odpovědi najdeš v tomto příspěvku.
Čárka ve větě jednoduché Kdy píšeme čárku ve větě jednoduché? Znáš pravidla?
Podstatná jména hromadná, pomnožná a látková Potřebuju další prázdniny, nové sáňky a navštívit Alpy. Víš, o jakou skupinu podstatných jmen se jedná? :-)
Souvětí souřadné a podřadné Proč je potřeba umět odlišit větu hlavní od věty vedlejší? Jaká jsou jejich specifika a které spojovací výrazy je uvozují? Mrkněte do tohoto příspěvku.
Určování pádů Záležitost, kterou není radno podceňovat a zúročíš ji v každém jazykovém rozboru.
Slovní druhy Kolem oběda práskl kolem o zem. Pojď si s námi připomenout slovní druhy.
Koncovky -OVI a -OVY Davidovy sestry přišly ke Karlovi. Pravopisný oříšek - koncovky -OVI/ -OVY
Velká písmena Základní pravidla pro psaní velkých písmen. Co všechno byste měli znát Vám představí náš tematický seriál. 🤓
Mluvnické kategorie podstatných jmen Co určujeme u podstatných jmen a nejen u nich? To a mnohem víc prozradí tento příspěvek. 😊
Kdy píšeme ú s čárkou? Kdy musíme psát čárkované ú a proč? 🥸
Druhy vět podle postoje mluvčího k posluchači Jaké druhy vět rozlišujeme? 🧐
Příslovečné spřežky Co to vlastně je příslovečná spřežka a jak vůbec vzniká? 🤯
Přechodníky Seznamte se s přechodníky! 🥸