Strašák jménem analýza uměleckého textu

Hlavním cílem dnešního příspěvku je přiblížit čtenáři jednu z důležitých částí ústní maturitní zkoušky z českého jazyka - analýzu uměleckého textu. Povíme si, v čem taková analýza spočívá, na co bychom si při ní měli dát pozor a jak ji úspěšně zvládnout. 👩‍💻

Jak na analýzu uměleckého textu?

Odhadnout konkrétní titul, s nímž budete v rámci své maturitní zkoušky pracovat, je nepravděpodobné. Stejně tak těžko odhadnete konkrétní úsek - konkrétní výňatek z uměleckého textu, který budete muset před komisí podrobit analýze. Podmínky známe, pojďme si tedy říct, jak se co nejlépe připravit na tuto část zkoušky. 😎

Odborná literatura vám, maturantům, obecně doporučuje, abyste při četbě literárních děl, jež poputují na seznam maturitní četby, důkladně vnímali, které pasáže jsou důležité, které části jsou kompozičně či jazykově zajímavé a ojedinělé a právě na ty se zaměřili. (Určitě není od věci si na jedné z nich takovou analýzu vyzkoušet. 😉)

Na co si dát pozor

Je třeba si uvědomit, že smyslem ústní zkoušky z českého jazyka není převyprávění děje literárního díla. Klíčová je zejména vaše schopnost práce s textem, znalost elementárních literárně-teoretických pojmů a určitá orientace v literární historii.

Analýza uměleckého textu

Následující řádky vám představí jednotlivé úlohy / otázky, na které u ústní zkoušky narazíte:

1. Literární druh

První otázka se dotazuje na pojmenování literárního druhu. Úkol pro vás - přečtěte si vybraný výňatek z literárního díla a určete, zda se jedná o lyriku, epiku či drama.

lyrika, epika, drama = literární druhy

Následně svůj výběr zdůvodněte. Pokud si nejste jistí, o jaký literární druh se jedná, pomohou vám otázky: Objevuje se v úryvku dějovost? Má děj? Pak víte, že se jedná o epiku. Naopak, je-li děj až sekundární záležitostí, vybraný úryvek bude s největší pravděpodobností lyrika. Třetím literárním druhem je drama. Drama je psáno v dialozích, doplněné scénickými poznámkami. Struktura výňatku vám může rovněž leccos napovědět. 🙃

2. Literární žánr

Každý literární druh má své specifické žánry. Přehled těch nejznámějších nabízí tabulka níže:

Existují také tzv. lyricko-epické žánry, jak přívlastek napovídá, jedná se o žánry, které oscilují na pomezí dvou literárních druhů: balada, romance.

3. Téma a motivy ukázky literárního díla

Vaším úkolem je formulovat téma a motivy jak vybrané literární ukázky, tak tematiku celého literárního díla. Pokuste se vystihnout jeho hlavní myšlenku, nezaměňujte však téma s obsahem!

K problematice motivů literárního díla vám může pomoci, pokud si z ukázky vypíšete klíčová slova. Najdete zde nějaký stěžejní motiv? Pokud ano, jaký má leitmotiv příběhu funkci? 🤔

4. Kontext díla

Pokuste se zařadit výňatek z díla do jeho kontextu. Kam, do jaké části díla patří? Vzpomenete si, co mu předcházelo a co bude následovat? Obsahuje literární ukázka nějaký důležitý zvrat? Naznačuje, jak bude text pokračovat? Nebojte se rozpovídat… 😊

5. Časoprostor

Popište čas / období výňatku, pokuste se celé dílo zařadit do časoprostoru. O čem hovořit, napoví otázky: Kdy se děj odehrává? Jak dlouho trvá? Tento bod se soustředí i na prostor, tedy neopomeňte: Kde se děj odehrává? Jaký vztah mají postavy k prostoru? Zrcadlí daný prostor charakter či náladu postav?

6. Literární kompozice

Analyzujte členění literárního díla. Je vybrané dílo strukturováno do kapitol? Je členěno dle dějství či jednotlivých výstupů? Můžete se rovněž zmínit o tom, zda dílo obsahuje dedikaci, prolog, doslov apod.

Komisi bude také zajímat řazení děje. Je děj řazen chronologicky, retrospektivně či paralelně? Popište, jak dílo začíná, následuje nějaká zápletka? Rozuzlení? Popište konec díla. Končí dílo happy endem? Má otevřený konec? Pokuste se věnovat prostor těmto otázkám. 🙂

7. Lyrický subjekt (vypravěč)

V tomto bodě byste měli zaměřit svou pozornost na vypravěče díla: je vypravěčem jedna z postav, případně - má dílo více vypravěčů? Oslovuje vypravěč čtenáře? Opatřuje děj svými komentáři? Zmiňte vše důležité.

S tímto bodem souvisí otázka, o jaký způsob vyprávění se jedná. Jde o ich-formu, nebo er-formu?

8. Postavy

Na předchozí bod volně navazuje požadavek zabývající se charakteristikou postav, které ve výňatku, potažmo v celém díle vystupují. Uveďte jména, přibližný věk, pokuste se o vnějšní a vnitřní charakteristiku, mluvte o tom, co o postavách říkají jiné postavy, co si o nich myslí vypravěč, jedná-li se např. o postavu dynamickou, zkuste vystihnout její vývoj apod.

Má-li literární hrdina předobraz v nějaké reálné osobě (viz např. Orwellova Farma zvířat), nezapomeňte se o tom u zkoušky zmínit!

9. Veršová výstavba

Pokud se jedná o poezii, určete počet slok, druh(y) rýmů. Ty doložte konkrétními příklady z výňatku. Analyzujte délku veršů. (Jedná se o verše víceslabičné, o verš dlouhý či krátký? Proměňuje se délka veršů v textu?

Zopakujte si, co je to daktyl a trochej. Určitě tyto znalosti u zkoušky zhodnotíte!

10. Slovní zásoba

Popište jazykovou složku daného díla. Je jejím jádrem spisovný jazyk? Objevuje se v ukázce / v díle nářečí, archaismy či hovorové výrazy?

11. Tropy a figury

Tak tady je úkol zcela jasný. Najděte ve výňatku tropy a figury a určete jejich druh. Nejméně populární bod, na který se ovšem můžete připravit!

Před ústní zkouškou si zopakujte tropy a figury:

 • Anafora 
 • Epifora 
 • Hyperbola 
 • Oxymorón 
 • Inverze 
 • Epiteton 
 • Metafora 
 • Metonymie 
 • Aluze 
 • Synekdocha 
 • Apostrofa 
 • Frazeologismus

12. Literárně-historický kontext

Finální část analýzy uměleckého textu vyžaduje, aby student zasadil dílo do kontextu autorovy tvorby. Co se tím rozumí? Jedná se o autorův debut? Která autorova díla řadíme ke stejnému žánru? Jedná se o přelomové dílo? Napsal autor pokračování? Vyskytují se literární hrdinové i v jiné knize autora? Snad vám tyto otázky pomohou se dostatečně “rozmluvit”. 🤓

Jakmile se vám podaří maturitní komisi saturovat svým povídáním o autorově tvorbě, čeká vás další úkol. Je třeba zasadit autorovu tvorbu do kontextu české, případně světové literatury. Ve kterém období autor tvořil? Ke kterým autorům má svou tvorbou blízko? Kteří autoři se zabývají podobnou tematikou? Určete, ke kterému literárnímu hnutí, případně ke kterému směru dané dílo patří. Nezapomeňte popsat, jak se projevují znaky tohoto hnutí či směru v analyzovaném výňatku. Na závěr můžete říci, zda bylo dílo v době svého vzniku přijato kladně či nikoliv, zda posloužilo jako zdroj inspirace pro jiné umělecké dílo apod.

Pár rad závěrem…

Byť se ústní zkouška týká zejména práce s konkrétním výňatkem, vězte, že se od vás očekává znalost celého literárního díla. Dále je potřeba mít v malíku alespoň základní orientaci v literárním vývoji. Pokud jí nedisponujete, zapracujte na tom!

Při čtení se snažte literární dílo vnímat co nejvšestranněji. Pamatujte si, že u zkoušky neuspějete jen se znalostí děje. Na co všechno se vás budou ptát, máte vypsáno výše. Přeji vám obrovskou dávku pozornosti a pevné nervy při studiu! Lektorka Lidy 😜

Použité zdroje:
 • Adámková, Petra a kol.: Maturita 2019 - 2020 z českého jazyka a literatury 
 • Fajkusová, Dobruše a kol.: Český jazyk a literatura - Maturita v pohodě 
 • Mužíková, Olga a kol.: Odmaturuj! z českého jazyka


Zeptejte se ostatních

Žádné příspěvky

Přidat příspěvek

Pro možnost vkládat příspěvky je nutné se zaregistrovat a přihlásit.

;